Farlig avfall

Farlig avfall betegner avfall som ikke kan behandles sammen med ordinært avfall, fordi det har egenskaper som blant annet kan medføre alvorlig forurensning eller skader på mennesker eller dyr.

På bakgrunn av ny kunnskap blir det avdekket at stadig fler av de stoffer vi omgir oss med til daglig må klassifiseres som farlig avfall. Det meste av organisk farlig avfall blir energigjenvunnet, da man på denne måten sikrer seg at deler av disse materialene ikke brukes til produksjon av nye produkter.

Det er likevel noe farlig avfall som for eksempel emballasje av stål og metaller som blir materialgjenvunnet. Det er også noe farlig avfall som endrer status fra avfall til produkt, og brukes som råstoff i ny industriproduksjon. Det er meget strenge regler for hvilket avfall som kan endre status og brukes på nytt som råstoff.